При смърт на близък

Уважаеми съграждани, загубили свой близък,

Ръководството и служителите на ОП „Гробищни паркове” Ви изказват искрени съболезнования!

Какво следва от тук нататък?

Можете да прочетете поясненията по-долу или да ни се обадите на денонощен тел. (02) 81 321.

Ако решите да ползвате услугите на погребална агенция, Ви препоръчваме, да проверите, дали попада в Списъка на фирмите, имащи право да извършват погребални услуги на територията на гробищните паркове.

  1. Смъртта на Вашия близък трябва бъде констатирана от компетентно медицинско лице и то да издаде медицинско свидетелство за кончината: „съобщение за смърт“. Ако лицето е починало в домашни условия, Вие можете да се обърнете към личния лекар на покойника, който да посети дома и да издаде свидетелството. При смърт в болнични условия, „съобщението за смърт“ се съставя от лекуващия лекар или от извършилия аутопсията.

Важно! Констативен протокол, издаден от Спешна медицинска помощ (Бърза помощ), не е „Съобщение за смърт“. С този документ не можете да обявите смъртта пред  длъжностните лица по гражданско състояние към ОП „Гробищни паркове“ за съставяне на „Акт за смърт“

Важно! В случай, че починалото лице или наследниците са избрали кремация, то заедно със съобщението за смърт, близките трябва да поискат от медицинското лице, да издаде и „разрешително за кремация“ (талон) – по образец.

Важно! В случай, че ваш близък почине навън (извън дома си или извън болнично заведение), то Вие следва да се свържете с тел. 112.

Важно! Ако смъртта е настъпила при отравяне, обесване, удавяне, при трудова или транспортна злополука или при други произшествия, също следва да се свържете с тел. 112.

 

  1. След съставянето на „съобщението за смърт“ се организира извозване на починалото лице от дома му или от болнично заведение. Можете да се обърнете към нас на денонощен тел. 02/81 321 или на 0885036641 (от 07 до 19 часа). Ако починалото лице не е софийски гражданин, можем да Ви съдействаме за извозването му до друго населено място.

Важно! При транспортиране на починало лице в София, е необходимо то да пътува заедно с документите: съобщение за смърт  и лична карта.

Важно! Желателно е близките на починалия да подготвят чаршаф, възглавница и одеяло, които да съпътстват тялото при транспортирането му (независимо, дали ще последва погребение или кремация на покойника).

Важно! В случай, че починалото лице не е софийски жител и трябва да се извози до друго населено място, близките първо трябва да предприемат действията по т.3.

  1. До 48 часа от настъпването на смъртта и след констатирането й от медик, Вие –  като близки на починалото лице, сте длъжни да уведомите за тази смърт, лично, длъжностните лица по гражданско състояние в ОП „Гробищни паркове“, като предоставите медицинското свидетелство „съобщение за смърт“ и личната карта (паспорт, или документ за постоянно пребиваване на починалото лице, за съставяне на смъртен акт. При липса на документ за самоличност (загубен, не можете да го откриете, унищожен), следва да уведомите длъжностните лица по гражданско състояние за този факт.

Важно! В случай, че сте поставени под карантина, следва да се обадите на отдел „Актосъставяне“ на тел.  02/ 936 66 02, за да ви обяснят как да постъпите.

Длъжностните лица по гражданско състояние на ОП можете да посетите в администрацията ни на ул. „Заводска“ 14 в София, в отдел „Актосъставяне“ – всеки ден от 8,00 до 17,00 ч. включително и събота и неделя. Те ще съставят смъртен акт, като на Вас   ще предоставят препис – извлечение на смъртен акт. Той ще ви е необходим за организиране на погребението / кремацията, както и за получаване на удостоверение за наследници (в случай, че ви е необходимо). Съставеният смъртен акт, заедно със съобщението за смърт, се изпращат по служебен път до района по местоживеене на починалото лице – последния му адрес по регистрация.

Важно! Съставянето на смъртен акт от длъжностните лица по гражданско състояние в ОП „Гробищни паркове“ е безплатно.

Важно! Съставянето на смъртен акт става веднага – с предоставянето на документите пред длъжностните лица в ОП „Гробищни паркове“. Препис – извлечение от него се предоставя, само на преки наследници на починалото лице. (Възможно е да се предостави и на трети лица, но за целта е необходимо нотариално заверено пълномощно.) Ако не сте пряк наследник, ще получите препис – извлечение на Акт за смърт, който може да бъде използван само за организация на погребение или кремация.

Важно! Ако сте организирали транспортиране на покойника чрез ОП „Гробищни паркове“, то документите на починалия се предават служебно от шофьор /диспечер в отдел „Актосъставяне“ на ОП „Гробищни паркове“ на длъжностните лица по граждански състояние. В този случай, прекият наследник следва само да дойде да вземе препис – извлечение на Акта за смърт.

  1. Организация на погребение / кремация. Когато имате препис – извлечение от смъртния акт на починалото лице, Вие можете да се обърнете към нашите организатори обредни дейности, които ще ви съдействат, да организирате погребението или кремацията на починалия ви близък. Можете да ги намерите в стаи от № 1 до № 5,  в административната сграда на ОП „Гробищни паркове“, в София, на ул. „Заводска“ № 14, всеки ден от 8,00 до 17,00 ч. включително и събота и неделя.

Служителите ни ще Ви помогнат да организирате погребението (или кремация и урнополагане). Те ще Ви обяснят изчерпателно, как протича в детайли едно погребение или кремация, ще ви помогнат в избора на ритуал по сбогуване с починалото лице (граждански и/или църковен), в поръчване на храна за подавка и организирането й. Ще ви запознаят с необходимите погребалните атрибутите (ковчег, покров, драперии, кръст), услуги по подготовка на починалото лице (аранжиране) за ритуал по сбогуване,  аранжиране както и ще ви пояснят какви документи още са необходими.

Важно! Погребение се извършва не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава, при условие, че се вземат мерки за съхранението на тялото на починалия, в специализирана хладилна камера. В ОП „Гробищни паркове“ разполагаме с камери. Налични са и при някои от погребалните агенции.

  1. Трябва да вземете решение и за гробното място или урновата ниша, в което ще погребете своя близък. Повече информация виж „Гробни и урнови места“.